Công ty cổ phần dụng cụ số 1

 
CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DỤNG CỤ SỐ 1
     
Thời gian: Từ 8h ngày đến 12h ngày 03 tháng 7 năm 2017  
Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Dụng cụ số 1  
     
Thời gian Nội dung Thực hiện
8h00-8h30 Đón tiếp đại biểu và cổ đông  Ban tổ chức 
Kiểm tra tư cách cổ đông Ban thẩm tra tư cách CĐ
          I. Thủ tục khai mạc  
8h30 - 8h40 Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Ban tổ chức
8h40-8h50 Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông Ban thẩm tra tư cách CĐ
8h50-8h55 Giới thiệu đoàn chủ tịch, Ban thư ký Ban tổ chức
          II. Nội dung đại hội  
8h55-9h00 Thông qua chương trình Đại hội Chủ tịch đoàn
9h00-9h30 Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty năm 2016 và định hướng năm 2017.
Biểu quyết thông qua
HĐQT
9h30-9h45 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, phương hướng hoạt động năm 2017.
Biểu quyết thông qua
Trưởng BKS
9h45-10h00 Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2016, trích lập các quỹ năm 2016 và dự kiến năm 2017, phân chia cổ tức năm 2016 và dự kiến năm 2017.
Biểu quyết thông qua
HĐQT
10h00-10h15 Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Dụng cụ số 1
Biểu quyết thông qua
HĐQT
10h15-10h30 Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017.
Biểu quyết thông qua
HĐQT
10h30-10h40 Công bố Quyết định của Tổng công ty Máy và TBCN - CTCP về việc cử người địa diện phần vốn tại Công ty cổ phần Dụng cụ số 1 nhiệm kỳ 2017-2022. HĐQT
10h40-10h45 Tờ trình về việc giới thiệu ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.
Biểu quyết thông qua
HĐQT
10h45-10h50 Đề cử Ban Kiểm phiếu và Biểu quyết thông qua danh sách Thành viên Ban Kiểm phiếu HĐQT
10h50-11h15 Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022, bỏ phiếu bầu cử. Ban kiểm phiếu, cổ đông
11h15-11h30 Đại diện Lãnh đạo Tổng công ty phát biểu  
11h30-11h40 Công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 Ban kiểm phiếu
11h40-12h00 Thông qua Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017 Ban thư ký
  III. Bế mạc Đại hội Ban tổ chức

 

Trang trước Về đầu trang